Pirkšanas noteikumi

PaperSeal.lv noteikumi, kas norāda par pirkuma līguma izveidošanu kā arī pušu saistībām

1. Galvenie noteikumi

1.1. Pirkuma un pārdošanas noteikumus (tālāk - Noteikumus) sastāda persona, kas iegādājas preci www.PaperSe- al.lv elektroniskajā veikalā (tālāk – Pircējs), un SIA "Supakuota" (tālāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pi- enākumus un atbildību, pircējam iegādājoties preces no interneta veikala. Iegādājoties preces interneta veikalā, pircējs piekrīt šiem noteikumiem.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma izveidošana

2.1. Pirkuma un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir izveidots tad, kad Pircējs interneta veikalā izveido preču grozu, norāda piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, piespiedis pogu „Piekrītu”, un derīgs līdz brīdim, kad tiks izdarīts tas, par ko ir vienojušies. Tādā gadījumā, kad Pircējs nepiekrīt visiem, vai daļai noteikumu, tas nevar iegādāties preces.

3. Pārdevēja tiesības

3.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbam vai tā stabilitātei vai arī pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (pārtraukt) tam iespēju lietot interneta veikalu un neatbild par jebkādiem zaudējumiem.

3.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai bez termiņa pārtraukt interneta veikala darbību bez atsevišķas ziņas un pārdevējs neatbild par jebkādiem zaudējumiem.

3.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus, kad tas izdarīts, par to paziņot interneta veikala mājas lapā. Izmaiņas derīgas no brīža, kad par to visiem ir paziņots.

3.4. Pārdevējam ir citi Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību aktos nostatītās tiesības.

4. Pārdevēja pienākumi

4.1. Pārdevējam ir pienākums censties, veidojot Pircējam labus apstākļus, iepērkoties interneta veikalā. Pārdevējam nav garantiju, ka interneta veikals darbosies lieliski, bez jebkādiem starpgadījumiem un kļūdām. Pārdevējs neatbild par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistās ar interneta veikala darbības traucējumiem un/vai datu pārdošanas kļūdām.

4.2. Pārdevējam, kam izveidojies gadījums, kad preces nevar tikt piegādātas, jāpiedāvā analoģiska prece, bet Pircējam jāatbild, atdodot preci, pārdevējam nauda par samaksāto preci jāatdod 10 darbu dienu laikā. Tādā gadījumā Pārdevējs tiek atlaists no saistībām par preču nenodrošināšanu.

4.3. Pārdevējam ir pienākumi turēties pie šajos noteikumos citiem nostatītajām vēlmēm.

5. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, vadoties pēc šiem Noteikumiem kā arī Latvijas Republikas tiesības aktiem.

5.2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma ar Pārdevēju, paziņojot par to Pārdevējam 14 darba dienu laikā no preces piegādes brīža. Pircējam ir tiesības atteikties no preces pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju tikai tad, ja prece ir kvalitatīva, nav sabojāta un tās izskats nav ticis mainīts.

5.3. Pircējam ir citi noteikumi un Latvijas Republikas tiesības aktos nosatītās tiesības. 

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir jāsamaksā par preci un tās piegādi, tā pat par citiem maksājumiem (ja tādi ir) un pieņemt pasūtītās preces. Par precēm Pircējs samaksā www.kilopack.lv norādītajās bankās vai ar skaidru naudu preces piegādes laikā, tās atvedot kurjeram.

6.2. Ja tiek mainīti Pircēja reģistrācijas formā nodotie dati, Pircējam nekavējoties tie ir jāatjaunina.

6.3. Pircējam jānodrošina maksājuma pārskaitījums Pircēja bankā. Pircēja izvēlētās preces rezervējamas, kā arī Pārdevējs veic pirkuma-pārdošanas līgumu tikai tad, kad Pārdevējs ir saņēmis ziņu no Pircēja bankas, ka maksājums ir veikts.

6.4. Pircējam ir jāievēro arī citi noteikumi kā arī LR tiesību aktos nostādītās prasības.

7. Kopēja atbildība

7.1. Pircējs atbild par reģistrācijas formā norādīto datu patiesumu. Pircējs atbild par sekām, ja formā norādītā informācija ir maldīga vai nepatiesa.

7.2. Par pirkuma un pārdošanas līguma, kas veidots, lietojot interneta veikalu, laušanu atbild LR tiesību aktos noradītā kārtība.

7.3. Ievērojot LR elektronisko dokumentu likumu (jāsniedz precīza likuma nosaukuma atsauce), Pircējs vienojas ar Pārdevēju, ka Pircēja darbības interneta veikalā tiek apstiprinātas ar pieslēgšanos ar interneta veikala datiem (atpazīšanas kodu), kam ir piešķirta elektroniskā parasta spēks (tas ir, tam ir tāds pats tiesisks spēks kā parastajos rakstiskajos dokumentos veikts paraksts un to var uzrādīt kā rakstisku uzrādījumu). Pircējam ir jāsargā savi pieslēgšanās dati un tos neatklāt, nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai pašam pircējam un tos lieto tikai pats, nenodot tos citiem un nodrošināt, ka citām personām nav iespēju tos uzzināt. Ja ir nojausma, ka datus ir uzzinājis kāda cita persona, nekavējoties informēt Pārdevēju un paziņot par pieslēgšanās pie interneta veikala datu pārkāpumiem vai publicēšanu. Visas darbības, kuras veiktas ar Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmi par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas atbildību par tādu darbību sekām.

7.4. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmuma mājas lapās esošo informāciju, pat ja Pircējs nokļūst šajās mājas lapās caur Pārdevēja interneta veikalā esošām norādēm.

7.5. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā norādītās preces neatbilst krāsai, formai vai citiem parametriem.

7.6. Ja radies kaitējums, vainīga puse atlīdzina citai pusei tās vainas dēļ izveidojušos zaudējumus.

8. Informācijas sūtīšana

8.1. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala kontaktu lapā norādītajiem kontaktiem.

9. Pēdējie nolikumi

9.1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa informācija, kas nonākusi Pārdevēja interneta mājas lapā (ieskaitot, bet neierobežojot, šos noteikumus, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem kā arī to īpašībām, Pircēja tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma kārtības, Pārdevēja piedāvātās preces kopšanas un garantijas (ja tās nodrošināmas)) turama rakstiski.

9.2. Visas nesaskaņas, kas veidojušās saistībā ar pirkuma un pārdošanas līgumu starp Picēju un Pārdevēju, spriežamas sarunu gaitā. Ja neizdodas nonākt pie secinājuma, nesaskaņas risināmas LR tiesību aktu nostatītajā kārtībā.